Program

Birinci Dönem
Cr. ECTS
TRM 101 Turizm Endustrisine Giriş
Turizm tarihi, turizm ile ilgili temel ilkeler; dünyada turizm eğilimleri; turizm talebi ve arzı; turizm ve gelişme; kültürel turizm, turizm sosyolojisi, turizm psikolojisi ve turist motivasyonlarının toplam turizm ürününe yönelik olarak tartışılması. Toplam turizm ürününün bir parçası olarak konaklama işletmeleri, boş zaman ve dinlence olanakları, ulaşım ve seyahat işletmeleri, kültürel etkinlikler ile sigorta ve bankacılık gibi destekleyici hizmetler. Turizm planlaması ve ekonomisi.
3 5
TRM 107 Anadolu Uygarlıkları
Anadolu kültür mirasının önemi. Anadolu’da yaşamış halklar ve kültürler. Anadolu’da Paleolitik ve Neolitik dönemler; Kalkolitik kültürve Bronz Çağı; Asur Ticaret Kolonileri dönemi, Hitit ve Frig tarihi. Urartu kültürü. Yunan ve Roma çağlarında Anadolu’nun antik bölgeleri, çağlar boyunca İstanbul. Dersin bir parçası olarak müze ve anıt gezileri.
3 5
TRM 111 Ekonomi I
Arz ve talep, esneklik, fiyat kontrolleri, marjinal fayda ve kayıtsızlık eğrisi analizi, üretim ve maliyet, piyasa yapıları, ücretlerin belirlenmesi, sermayenin getirisi.
3 5
TRM 141 Psikolojiye Giriş
Davranış bilimlerine giriş, güdülenme, öğrenme ve hatırlama, sosyal psikolojnin temel konuları, zeka ve psikolojideki belli başlı kişilik teorileri. Psikolojide araştırma metodları ve deneysel tasarım.
3 5
TRM 151 İşletme Matematiği
Lineer denklemler, eşitsizlikler, fonksiyon ve grafikler, üssel ve logaritmik fonksiyonlar, limit ve süreklilik; türev, türevin uygulamaları; hizmet endüstrilerinden örnekler
3 5
DEPT/ HSS/ COMP Seçmeli 3 5
18
30
İkinci Dönem
Cr. ECTS
TRM 104 Çevre ve Turizm
Hava, su, toprak ve ses kirlenmesinin temel ilkeleri; çevre kirlenmesinin kamu sağlığı üzerinde etkisi. Kıyılarda ve kentsel alanlardaki çevre kirlenmesinin birbirleriyle ve turizm ile etkileşimi. Türkiye’nin değişik turistik bölgelerinden ve yurtdışından örnek vaka çalışmaları.
3 5
TRM 108 Turizm Endüstrisinde Bilişim Sistemleri
Turizm ve bilişim teknolojisi alanındaki temel konuların ve son gelişmelerin gözden geçirilmesi. Sektörde yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojisi sistemleri. Turizmde yeni teknolojilerin benimsenmesi ve etkin kullanımını belirleyen etmenler. Internet ağının yeni satış yöntemleri geliştirilmesi üzerindeki etkileri.
3 5
TRM 112 Ekonomi II
Gelirin mahiyeti ve milli gelirin tayini, istihdam, para ve bankacılık, maliye ve para politikaları, uluslararası ticaret teorisi ve ödemeler bilançosu, iktisadi kalkınma, iktisadi sistemler.
3 5
TRM 124 İş İletişimi
İş dünyasında kullanılan etkili konuşma ve yazı tekniklerinin önemi. Toplu iletişim, elektronik medyaya ilişkin iletişim türleri ve bunların iş dünyasında kullanımı. Mektup ve rapor yazma; toplantılarda iletişim; telefonla iletişim. İletişim ahlakı, sözlü görüşmeler, takdimler, dinleme ve başkalarını anlama becerisi.
3 5
TRM 134 Yönetim Prensipleri
Yönetim ilkeleri, planlama, organizasyon, kontrol, liderlik klasik ve modern yöntemlerin karşılaştırılması, vaka analizleri.
3 5
DEPT/ HSS/ COMP Seçmeli 3 5
18
30
Üçüncü Dönem
Cr. ECTS
TRM 223 Konaklama Endüstrisi
Konaklama sektörüne ve yapısına giriş; otellerdeki farklı yönetim alanlarının ve operasyonlarının incelenmesi. Satış; rezervasyon; ön büro; kat hizmetleri; muhasebe; yiyecek ve içecek; misafir hizmetleri; getiri yönetimi sistemlerine giriş; ana başarım göstergelerinin tanıtımı ve otellerde başarım ölçümü.
3 4
TRM 231 Finans Muhasebesi
Muhasebe enformasyon sistemine giriş. Ekonomik işlemlerin tanınması, kaydedilmesi, özetlenmesi ve raporlanması. Muhasebenin teorik çerçevesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri. Muhasebe kayıt işlemlerinin tüm evreleri ve dönemin tamamlanması. Dönemsel muhasebe, dönem sonu düzeltmeleri ve finansal tabloların hazırlanması.
3 5
TRM 241 Hukuka Giriş
Sosyal ilişkiler ve hukuk, farklı hukuk sistemleri. (özel hukuk ve Avrupa hukuku) hukukun dalları, (kamu hukuku - özel hukuk) hukukun kaynakları, hukukun uygulanması ve yorumu, haklar (hakların kazanılması ve subjektif iyi niyet, hakların kullanılması ve objektif iyi niyet) temyiz kudreti, kısıtlılık, küçükler, şahsi haklar, ikametgah.
3 4
TRM 257 Uygulamalı İstatistik I
Olasılığın temel kavramları. Bilimsel araştırmada istatistiğin rolü. Verilerin organize edilmesi ve betimlenmesi. İstatistiksel analiz tekniklerinin ve temel ilkelerin ardında yatan mantık. Parçalı ve sürekli dağılımlar. Büyük örneklemlerden çıkarsama. Örnekleme dağılımları.
3 5
TRM 263 Pazarlama Prensipleri
Pazarlamanın temel prensiplerinin hizmet ağırlıklı olarak işlenmesi. Pazarlama kurumlarının örgütsel yapıları, pazarlama yönetimini kapsayan konular, tüketici pazarları ve örgütsel pazarlama özellikleri, işletmelerin içinde bulundukları çevre, ve değişen şartlar karşısında uygulamaları gereken stratejiler. Konulara uygulamalı bir yaklaşım getirmek ve işlenen billgileri kullanarak çeşitli pazarlama problemlerine çözüm üretme becerileri geliştirmek için vaka analizleri.
3 4
-- -- Yabancı Dil 3 5
TK 221 Türkçe I 2 3
20
30
Dördüncü Dönem
Cr. ECTS
TRM 224 Kişilerarası İletişim
Bireylerarası iletişimin genel kavramları üzerinde durulması ve iletişim becerilerinin anlama olanağının sağlanması amaçlı uygulamalar. Ego durumları analizi; müşteri ilşkileri; dinleme becerileri; sözlü iletişim; paralanguage; kinesics (beden dili); proxemics; grup içi iletişimde liderlik ve grup sürecinde iletişim. Grup egzersizleri ile öğrencilerin birbirlerine iletişim becerileri hakkında geri bildirimde bulunmalarının sağlanması.
3 4
TRM 232 Turizm Endustrisi için Yönetim Muhasebesi
Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren değişik tipte işletmelerin finansal tablolarının tanıtımı. Konaklama işletmeleri standard hesap planları ve otel finansal tablolarının özellikleri. Muhasebe bilgilerinin yönetim karar mekanizmalarında kullanılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi, hazırlanması. Muhasebe bilgileri kullanılarak, yönetim karar aşamalarında uygulanabilecek model ve tekniklerin tanıtımı: Rasyo analizi, fon kaynak ve kullanım tablosu, maliyet-hacim-kar ilişkileri, başabaş analizi, bütçeleme, yatırım analizi. Önkoşul: TRM 231
3 4
TRM 242 Turizm Hukuku
Otel ve restoran yönetimlerinde yasal hakları ve sorumlulukları etkileyen esaslar ile ilgili temel bilgiler. Hukuksal sorunların tanımlanması ve çözümlerin mantıksal organizasyonuna yönelik konu çalışmaları.
3 4
TRM 258 Uygulamalı İstatistik II
İstatistiksel çıkarsamaya giriş. Hipotez Testi ve çeşitli çıkarsama araçları: t-testi, parametrik olmayan iki örneklem testleri, varyans analizi, nonparametrik veri için varyans analizi, çapraz tablo ve ki-kare, korelasyon, basit regresyon, çoklu regresyon. İstatistiksel yazılımların kullanımı.
3 5
TRM 282 Seyahat Endüstrisi
Seyahat kavramının modern insanın özelliklerinin ayrılmaz bir parçası olarak ortaya çıkışı. Hareketlilik kuramı; turizm alanı olarak şehirler; ulaşım sistemlerinin tarihi gelişimi; ulaşım, seyahat ve turizmin karşılıklı yapılanışı; ulaşım sistemlerinin ve merkezlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri. Seyahat endüstrisinin dönüşümü ve güncel işleyişi; seyahat endüstrisi çalışanları; teknolojinin seyahat endüstrisi üzerindeki etkisi; seyahat endüstrisinin güncel operasyonel yapısı ve uygulamaları; gelecek beklentileri.
3 5
-- -- Yabancı Dil 3 5
TK 222 Türkçe II 2 3
20
30
Yaz Stajı
Beşinci Dönem
Cr. ECTS
TRM 331 İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin fonksiyonlar; insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş dizaynı, aday toplama, işe alma, eğitim, başarı değerlendirme, ücret yönetimi, iş değerlendirme, disiplin
3 5
TRM 335 İşletme Finansına Giriş
Finansal analizler, finansal marketler ve finansal kurumlar, paranın zaman değeri, değerleme, yatırım kararları, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı.
3 6
TRM 355 Araştırma Yöntemleri
Kantitatif ve kalitatif araştırma metodlarının ticari konulardaki uygulamaları; örnek alma teknikleri, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, talep araştırmaları, kodlama; tablo oluşturma ve veri analiz metodları. SPSS uygulamalarını da içeren bir araştırma projesi uygulaması.
3 6
-- -- Bölüm Seçmeli Dersi 3 5
-- -- Yabancı Dil 3 5
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 3
17
30
Altıncı Dönem
Cr. ECTS
TRM 336 Örgütsel Davranış
Örgütlerde insan davranışını anlamaya yardımcı olan kavram ve kuramların incelenmesi. Algılama, motivasyon, liderlik, davranış değiştirme, iş tutumu, çatışma yönetimi, değişim, stress yönetimi ve grup dinamiği gibi konuların örgütsel ortama uyarlanması.
3 6
TRM 364 Hizmet Pazarlaması
Hizmet sektöründe pazarlama fonksiyonu ve yönetimi. Pazarlama kavram ve yöntemlerinin hizmet sektörünü ihtiyaçlarına yönelik olarak uygulanması vaka analizi yöntemi ile işlenmesi.
3 6
TRM 378 Yiyecek Hizmetleri Yönetimi
Yiyecek hizmeti veren işletmelerin yönetim bilimleri çerçevesinde çeşitli işlevlerin yapılış şekilleri. Yiyecek hizmeti organizasyonunun yapısı iş tanımlamaları, kontrol düzenleri, sistem geliştirme teknikleri, özel geliştirilmiş araç ve gereçlerin analizi. Oteller, hava yolları ve diğer taşımacılık alanlarındaki ikram sistemleri, eğitim ve diğer kuruluşlardaki yiyecek hizmeti yönetimlerinin incelenmesi ve saha çalışmalarıyla desteklenmesi.
3 5
-- -- Bölüm Seçmeli Dersi 3 5
-- -- Yabancı Dil 3 5
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 3
17
30
Yaz Stajı
Yedinci Dönem
Cr. ECTS
TRM 405 Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre Turizmi
Özel etkinlikler turizmi, turizm ekonomisine etkisi, trend ve tüketici araştırmaları ; turistik varış noktalarının planlanması; özel etkinliklerin planlanması ve pazarlanması; kongre planlanması; kongre bürolarının fonksiyonları ve varış noktasının gelişimindeki önemi. Özel etkinliklerden örnek olaylar.
3 6
TRM 409 Meslek Ahlakı
Mesleki ahlak normlarının tanıtımı ve sosyal sorumluluk konuları; eşit istihdam olanağı, ayrımcılığın önlenmesi, hizmet kalitesi konuları, istihdam edilenlerin eşit muamele görmesi, işveren ve işgören arasında gizlilik, kamu ilişkilerinde dürüstlük, hizmet sonrası işlemler, toplumun taleplerine ve davranışlarına duyarlılık.
3 6
TRM 413 Turizmde Yeni Varış Noktaları Oluşturma
Turizm kaynaklarının tanımlanması ve değerlendirilmesi, turizm varış noktalarının planlanması ve yönetimi. Varış noktası yaşam döngüsü analizleri, varış noktalarının geliştirilmesine yaklaşımlar, turizm trendleri ve örneklerin yorumlanması.
3 6
-- -- Bölüm Seçmeli Dersi 3 5
-- -- Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5
15
28
Sekizinci Dönem
Cr. ECTS
TRM 408 Hizmet Endüstrilerinde Yöneylem Araştırması
Kantitatif karar verme yöntemleri ile ilgili yöneylem araştırması ve modelleme kavramlarına giriş. Doğrusal programlama, dualite, duyarlılık analizi,ulaştırma ve atama problemleri, şebeke modelleri ve servis endüstrilerinden vaka çalışmaları. Kuyruk teorisi, benzetim.
3 6
TRM 472 İşletme Statejisi
İşletme stratejilerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasına yönelik kavram ve yöntemlerin tanıtımı. Çevresel faktörlerin analizi; stratejik mukayeseli üstünlüklerin tanımlanması ve seçimi; formal planlama sistemlerinin analizi. Konuya ilişkin bazı kavram ve alternatif stratejilerin öğretilmesinde vaka analizi yöntemi kullanılacaktır.
3 6
TRM 492 Turizmde Özel Araştırmalar
İlgi alanındaki bir konuda dönem pojesi hazırlanması. Konular: Turizm politikası, turist varış noktalarının pazarlanması, kültür turizmi, seyahat işletmeciliği, turizm acentası, tüketici tercihleri ve davranışları, turizm de kültürlerarası sözel olmayan iletişim ve benzeri konular.
3 9
-- -- Bölüm Seçmeli Dersi 3 5
-- -- Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5
15
31