Dönem Dersleri

TRM 101 Turizm Endüstrisine Giriş
Credits:
3
Turizm tarihi, turizm ile ilgili temel ilkeler; dünyada turizm eğilimleri; tourism talebi ve arzı; turizm ve gelişme; kültürel turizm, turizm sosyolojisi, turizm psikolojisi ve turist motivasyonlarının toplam turizm ürününe yönelik olarak tartışılması. Toplam turizm ürününün bir parçası olarak konaklama işletmeleri, boş zaman ve dinlence olanakları, ulaşım ve seyahat işletmeleri, kültürel etkinlikler ile sigorta ve bankacılık gibi destekleyici hizmetler. Turizm planlaması ve ekonomisi.
TRM 107 Anadolu Uygarlıkları
Credits:
3
Anadolu kültür mirasının önemi. Anadolu’da yaşamış halklar ve kültürler. Anadolu’da Paleolitik ve Neolitik dönemler; Kalkolitik kültür ve Bronz Çağı; Asur Ticaret Kolonileri dönemi, Hitit ve Frig tarihi. Urartu kültürü. Yunan ve Roma çağlarında Anadolu’nun antik bölgeleri, çağlar boyunca İstanbul. Dersin bir parçası olarak müze ve anıt gezileri.
TRM 111 Ekonomi I
Credits:
3
Arz ve talep, esneklik, fiyat kontrolları, marjinal fayda ve kayıtsızlık eğrisi analizi, üretim ve maliyet, piyasa yapıları, ücretlerin belirlenmesi, sermayenin getirisi.
TRM 141 Psikolojiye Giriş
Credits:
3
Davranış bilimlerine giriş, güdülenme, öğrenme ve hatırlama, sosyal psikolojnin temel konuları, zeka ve psikolojideki belli başlı kişilik teorileri. Psikolojide araştırma metodları ve deneysel tasarım.
TRM 151 İşletme Matematiği
Credits:
3
Lineer denklemler, eşitsizlikler, fonksiyon ve grafikler, üssel ve logaritmik fonksiyonlar, limit ve süreklilik; türev, türevin uygulamaları; hizmet endüstrilerinden örnekler
TRM 223 Konaklama Endüstrisi
Credits:
3
Konaklama sektörüne ve yapısına giriş; otellerdeki farklı yönetim alanlarının ve operasyonlarının incelenmesi. Satış; rezervasyon; ön büro; kat hizmetleri; muhasebe; yiyecek ve içecek; misafir hizmetleri; getiri yönetimi sistemlerine giriş; ana başarım göstergelerinin tanıtımı ve otellerde başarım ölçümü.
TRM 231 Finans Muhasebesi
Credits:
3
Muhasebe enformasyon sistemine giriş. Ekonomik işlemlerin tanınması, kaydedilmesi, özetlenmesi ve raporlanması. Muhasebenin teorik çerçevesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri. Muhasebe kayıt işlemlerinin tüm evreleri ve dönemin tamamlanması. Dönemsel muhasebe, dönem sonu düzeltmeleri ve finansal tabloların hazırlanması.
TRM 241 Hukuka Giriş
Credits:
3
Sosyal ilişkiler ve hukuk, farklı hukuk sistemleri. (özel hukuk ve Avrupa hukuku) hukukun dalları, (kamu hukuku - özel hukuk) hukukun kaynakları, hukukun uygulanması ve yorumu, haklar (hakların kazanılması ve subjektif iyi niyet, hakların kullanılması ve objektif iyi niyet) temyiz kudreti, kısıtlılık, küçükler, şahsi haklar, ikametgah.
TRM 257 Uygulamalı İstatistik I
Credits:
3
Basic concepts of probability. The role of statistics in scientific inquiry. Organization and description of data. The logic behind the basic principles and techniques of statistical analysis. Discrete and continuous distributions. Inferences based on large samples. Sampling distributions.
TRM 263 Pazarlama Prensipleri
Credits:
3
Pazarlamanın temel prensiplerinin hizmet ağırlıklı olarak işlenmesi. Pazarlama kurumlarının örgütsel yapıları, pazarlama yönetimini kapsayan konular, tüketici pazarları ve örgütsel pazarlama özellikleri, işletmelerin içinde bulundukları çevre, ve değişen şartlar karşısında uygulamaları gereken stratejiler. Konulara uygulamalı bir yaklaşım getirmek ve işlenen billgileri kullanarak çeşitli pazarlama problemlerine çözüm üretme becerileri geliştirmek için vaka analizleri.
TRM 307 Anadolu Mitolojileri
Credits:
3
Geçmiş uygarlıklar hakkında bilgi kaynağı olarak mitoloji. Mitlerin psikolojik, dini ve sosyal dinamikleri. Mitolojileri anlamakta kullanılan araçlar. Yunan mitlerinin Anadolu ve Yakın Doğu kökenleri. Mitlerin sanata yansıması.
Prerequisite:
TRM 107 or consent of the instructor.
TRM 331 İnsan Kaynakları Yönetimi
Credits:
3
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin fonksiyonlar; insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş dizaynı, aday toplama, işe alma, eğitim, başarı değerlendirme, ücret yönetimi, iş değerlendirme, disiplin.
Prerequisite:
TRM 134, TRM 141
TRM 335 İşletme Finansına Giriş
Credits:
3
Finansal analizler, finansal marketler ve finansal kurumlar, paranın zaman değeri, değerleme, yatırım kararları, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı.
Prerequisite:
TRM 231
TRM 355 Araştırma Yöntemleri
Credits:
3
Kantitatif ve kalitatif araştırma metodlarının ticari konulardaki uygulamaları; örnek alma teknikleri, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, talep araştırmaları, kodlama; tablo oluşturma ve veri analiz metodları. SPSS uygulamalarını da içeren bir araştırma projesi uygulaması.
Prerequisite:
TRM 258
TRM 404 Öğrenen Organizasyonlar
Credits:
3
Öğrenen örgütlerin prensipleri ve uygulamaları. Düşünsel modeller, kişisel yetkinlik, paylaşılan genel görüı, takım halinde öğrenme ve sistem düzeyinde düşünme. Bilgi akışı, iletişim ve güven oluşturulması. Öğrenen örgütler için liderliğin rolü. Öğrenmeyi kolaylaştırıcılar olarak yöneticililer. Öğrenen örgütlerin sınırlarının incelenmesi. Öğrenen örgütler konusunda ekip çalışmaları.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
TRM 405 Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre Turizmi
Credits:
3
Özel etkinlikler turizmi, turizm ekonomisine etkisi, trend ve tüketici araştırmaları ; turistik varış noktalarının planlanması; özel etkinliklerin planlanması ve pazarlanması; kongre planlanması; kongre bürolarının fonksiyonları ve varış noktasının gelişimindeki önemi. Özel etkinliklerden örnek olaylar.
Prerequisite:
TRM 263
TRM 409 Meslek Ahlakı
Credits:
3
Mesleki ahlak normlarının tanıtımı ve sosyal sorumluluk konuları; eşit istihdam olanağı, ayrımcılığın önlenmesi, hizmet kalitesi konuları, istihdam edilenlerin eşit muamele görmesi, işveren ve işgören arasında gizlilik, kamu ilişkilerinde dürüstlük, hizmet sonrası işlemler, toplumun taleplerine ve davranışlarına duyarlılık. Önkoşul: Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
TRM 413 Turizmde Yeni Varış Noktaları Oluşturma
Credits:
3
Turizm kaynaklarının tanımlanması ve değerlendirilmesi, turizm varış noktalarının planlanması ve yönetimi. Varış noktası yaşam döngüsü analizleri, varış noktası gelişmesine yaklaşımlar, turizm trendleri ve örneklerin yorumlanması. Önkoşul: Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
TRM 415 Profesyonel Hayata Giriş
Credits:
3
TRM 415 - Introduction to Professional Life (3+0+0) 3 ECTS 5 Career planning; networking, and job searching strategies; assessment of changing world of work; value and process of strategic management; applications of key strategy concepts; organizational and environmental analysis. Prerequisite: Consent of the instructor.
Prerequisite:
Consent of the instructor.
TRM 441 Turizm ve Konaklama Endüstrisinde Finansal Yönetim
Credits:
3
The relationship between risk and return, calculating beta coefficients, cost of debt, cost of common stock, the weighted average cost of capital, factors that affect the weighted average cost of capital, the corporate valuation model, debt policy, payout policy, long-term financial planning, short-term financial planning, derivative instruments, international financial management, applications in the tourism and hospitality industry.
Prerequisite:
Öğretim Elemanının onayı
TRM 465 Turizmde Güncel Konular
Credits:
3
Turizm ve seyahat türleri ile ilgili seyahat düzenleme sistemlerindeki değişik konular; macera, turizmi; özel ilgi seyahati; havaalanı hizmetleri; iç turizm; öğrenci ve gençlik turizmi; ticari şirket seyahatleri; kongre organizasyonu; yat turizmi; cruise (tenezzüh gemiciliği) pazarı ve yönetimi; grup seyahati işlemleri gibi çok çeşitli alanlardaki konuların ilgili uzmanlar tarafından işlenmesi.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim görevlisinin onayı.
TRM 48R Sp. Top. Sustainability from Environmental and Social Perspectives
Credits:
3