Dönem Dersleri

TRM 104 Çevre ve Turizm
Credits:
3
Hava, su, toprak ve ses kirlenmesinin temel ilkeleri; çevre kirlenmesinin kamu sağlığı üzerinde etkisi. Kıyılarda ve kentsel alanlardaki çevre kirlenmesinin birbirleriyle ve turizm ile etkileşimi. Türkiye’nin değişik turistik bölgelerinden ve yurtdışından örnek vaka çalışmaları.
TRM 108 Turizm Endüstrisinde Bilişim Sistemleri
Credits:
3
Turizm ve bilişim teknolojisi alanındaki temel konuların ve son gelişmelerin gözden geçirilmesi. Sektörde yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojisi sistemleri. Turizmde yeni teknolojilerin benimsenmesi ve etkin kullanımını belirleyen etmenler. Internet ağının yeni satış yöntemleri geliştirilmesi üzerindeki etkileri.
TRM 112 Ekonomi II
Credits:
3
Gelirin mahiyeti ve milli gelirin tayini, istihdam, para ve bankacılık, maliye ve para politikaları, uluslararası ticaret teorisi ve ödemeler bilançosu, iktisadi kalkınma, iktisadi sistemler.
TRM 124 İş Dünyası İletişim
Credits:
3
İş dünyasında kullanılan etkili konuşma ve yazı tekniklerinin önemi. Toplu iletişim, elektronik medyaya ilişkin iletişim türleri ve bunların iş dünyasında kullanımı. Mektup ve rapor yazma; toplantılarda iletişim; telefonla iletişim. İletişim ahlakı, sözlü görüşmeler, takdimler, dinleme ve başkalarını anlama becerisi.
TRM 134 Yönetim Prensipleri
Credits:
3
Yönetim ilkeleri, planlama, organizasyon, kontrol, liderlik klasik ve modern yöntemlerin karşılaştırılması, vaka analizleri.
TRM 224 Kişilerarası İletişim
Credits:
3
TRM 224.02. Kişilerarası İletişim
Credits:
3
Bireylerarası iletişimin genel kavramları üzerinde durulması ve iletişim becerilerinin anlama olanağının sağlanması amaçlı uygulamalar. Ego durumları analizi; müşteri ilşkileri; dinleme becerileri; sözlü iletişim; paralanguage; kinesics (beden dili); proxemics; grup içi iletişimde liderlik ve grup sürecinde iletişim. Grup egzersizleri ile öğrencilerin birbirlerine iletişim becerileri hakkında geri bildirimde bulunmalarının sağlanması.
Prerequisite:
TRM 141
TRM 232 Turizm Endüstrisi için Yönetim Muhasebesi
Credits:
3
Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren değişik tipte işletmelerin finansal tablolarının tanıtımı. Konaklama işletmeleri standard hesap planları ve otel finansal tablolarının özellikleri. Muhasebe bilgilerinin yönetim karar mekanizmalarında kullanılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi, hazırlanması. Muhasebe bilgileri kullanılarak, yönetim karar aşamalarında uygulanabilecek model ve tekniklerin tanıtımı: Rasyo analizi, fon kaynak ve kullanım tablosu, maliyet-hacim-kar ilişkileri, başabaş analizi, bütçeleme, yatırım analizi.
Prerequisite:
TRM 231
TRM 242 Turizm Hukuku
Credits:
3
Pazarlamanın temel prensiplerinin hizmet ağırlıklı olarak işlenmesi. Pazarlama kurumlarının örgütsel yapıları, pazarlama yönetimini kapsayan konular, tüketici pazarları ve örgütsel pazarlama özellikleri, işletmelerin içinde bulundukları çevre, ve değişen şartlar karşısında uygulamaları gereken stratejiler. Konulara uygulamalı bir yaklaşım getirmek ve işlenen billgileri kullanarak çeşitli pazarlama problemlerine çözüm üretme becerileri geliştirmek için vaka analizleri.
TRM 258 Uygulamalı İstatistik II
Credits:
3
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin fonksiyonlar; insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş dizaynı, aday toplama, işe alma, eğitim, başarı değerlendirme, ücret yönetimi, iş değerlendirme, disiplin
Prerequisite:
TRM 134, TRM 141.
TRM 282 Seyahat Endüstrisi
Credits:
3
Finansal analizler, finansal marketler ve finansal kurumlar, paranın zaman değeri, değerleme, yatırım kararları, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı.
Prerequisite:
TRM 231
TRM 336 Örgütsel Davranış
Credits:
3
Kantitatif ve kalitatif araştırma metodlarının ticari konulardaki uygulamaları; örnek alma teknikleri, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, talep araştırmaları, kodlama; tablo oluşturma ve veri analiz metodları. SPSS uygulamalarını da içeren bir araştırma projesi uygulaması.
Prerequisite:
TRM 235 veya öğretim elemanının onayı
TRM 364 Hizmet Pazarlaması
Credits:
3
Mesleki ahlak normlarının tanıtımı ve sosyal sorumluluk konuları; eşit istihdam olanağı, ayrımcılığın önlenmesi, hizmet kalitesi konuları, istihdam edilenlerin eşit muamele görmesi, işveren ve işgören arasında gizlilik, kamu ilişkilerinde dürüstlük, hizmet sonrası işlemler, toplumun taleplerine ve davranışlarına duyarlılık.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
TRM 366 Turizmde Girişimcilik ve İş Planlama
Credits:
3
Temel sermaye bütçelemesi ve yatırım değerleme tekniklerine giriş. Fizibilite çalışmalarının temel yapı taşları. İş kavramının geliştirilmesi, endüstri trendlerinin belirlenmesi, pazarlama planının hazırlanması, yönetim ve organizasyon planlarının hazırlanması, finansal tabloların projeksiyonu, nakit akış tabloları, yatırım değerleme kriterlerinin uygulanması, duyarlılık analizleri, fizibilite raporunun hazırlanması ve sunulması. Yatırım değerleme modelinin turizm yatırımı projelerine uygulanması.
Prerequisite:
TRM 335
TRM 378 Yiyecek Hizmetleri Yönetimi
Credits:
3
Yiyecek hizmeti veren işletmelerin yönetim bilimleri çerçevesinde çeşitli işlevlerin yapılış şekilleri. Yiyecek hizmeti organizasyonunun yapısı iş tanımlamaları, kontrol düzenleri, sistem geliştirme teknikleri, özel geliştirilmiş araç ve gereçlerin analizi. Oteller, hava yolları ve diğer taşımacılık alanlarındaki ikram sistemleri, eğitim ve diğer kuruluşlardaki yiyecek hizmeti yönetimlerinin incelenmesi ve saha çalışmalarıyla desteklenmesi.
Prerequisite:
TRM 134
TRM 402 Özel İlgi Turizmi
Credits:
3
Son zamanlarda önemini giderek arttıran bireysel tercihler ve farklılaşan yaşam stillerine dayalı turizm hareketleri. Kırsal turizm, kültürel turizm, miras turizmi, eğitim turizmi, sağlık turizmi, üçüncü yaş turizmi.
TRM 408 Hizmet Endüstrilerinde Yöneylem Araştırması
Credits:
3
Kantitatif karar verme yöntemleri ile ilgili yöneylem araştırması ve modelleme kavramlarına giriş. Doğrusal programlama, dualite, duyarlılık analizi,ulaştırma ve atama problemleri, şebeke modelleri ve servis endüstrilerinden vaka çalışmaları. Kuyruk teorisi, benzetim.
TRM 435 Farklılık Yönetimi
Credits:
3
Bireysel farklılıkların yönetim sistemleri içindeki yeri ve önemi. Farklılık yönetimi için gerekli olan yönetsel yetkinlikler. Farklılık yönetiminin kurumsal performansa etkisi.
Prerequisite:
TRM 336 veya öğretim elemanının onayı
TRM 465 Turizmde Güncel Konular
Credits:
3
Turizm ve seyahat türleri ile ilgili seyahat düzenleme sistemlerindeki değişik konular; macera, turizmi; özel ilgi seyahati; havaalanı hizmetleri; iç turizm; öğrenci ve gençlik turizmi; ticari şirket seyahatleri; kongre organizasyonu; yat turizmi; cruise (tenezzüh gemiciliği) pazarı ve yönetimi; grup seyahati işlemleri gibi çok çeşitli alanlardaki konuların ilgili uzmanlar tarafından işlenmesi.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
TRM 472 İşletme Stratejisi
Credits:
3
İşletme stratejilerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasına yönelik kavram ve yöntemlerin tanıtımı. Çevresel faktörlerin analizi; stratejik mukayeseli üstünlüklerin tanımlanması ve seçimi; formal planlama sistemlerinin analizi. Konuya ilişkin bazı kavram ve alternatif stratejilerin öğretilmesinde vaka analizi yöntemi kullanılacaktır.
TRM492 Turizmde Özel Araştırmalar
Credits:
3
İlgi alanındaki bir konuda dönem pojesi hazırlanması. Konular: Turizm politikası, turist varış noktalarının pazarlanması, kültür turizmi, seyahat işletmeciliği, turizm acentası, tüketici tercihleri ve davranışları, turizm de kültürlerarası sözel olmayan iletişim ve benzeri konular.