Dönem Dersleri

TRM 104 Çevre ve Turizm
Credits:
3
Hava, su, toprak ve ses kirlenmesinin temel ilkeleri; çevre kirlenmesinin kamu sağlığı üzerinde etkisi. Kıyılarda ve kentsel alanlardaki çevre kirlenmesinin birbirleriyle ve turizm ile etkileşimi. Türkiye’nin değişik turistik bölgelerinden ve yurtdışından örnek vaka çalışmaları.
TRM 108 Turizm Endüstrisinde Bilişim Sistemleri
Credits:
3
Anadolu kültür mirasının önemi. Anadolu’da yaşamış halklar ve kültürler. Anadolu’da Paleolitik ve Neolitik dönemler; Kalkolitik kültürve Bronz Çağı; Asur Ticaret Kolonileri dönemi, Hitit ve Frig tarihi. Urartu kültürü. Yunan ve Roma çağlarında Anadolu’nun antik bölgeleri, çağlar boyunca İstanbul. Dersin bir parçası olarak müze ve anıt gezileri.
TRM 112 Ekonomi II
Credits:
3
Arz ve talep, esneklik, fiyat kontrolleri, marjinal fayda ve kayıtsızlık eğrisi analizi, üretim ve maliyet, piyasa yapıları, ücretlerin belirlenmesi, sermayenin getirisi.
TRM 124 İş İletişimi
Credits:
3
Davranış bilimlerine giriş, güdülenme, öğrenme ve hatırlama, sosyal psikolojnin temel konuları, zeka ve psikolojideki belli başlı kişilik teorileri. Psikolojide araştırma metodları ve deneysel tasarım.
TRM 134 Yönetim Prensipleri
Credits:
3
Lineer denklemler, eşitsizlikler, fonksiyon ve grafikler, üssel ve logaritmik fonksiyonlar, limit ve süreklilik; türev, türevin uygulamaları; hizmet endüstrilerinden örnekler
TRM 162 Uygarlıklar Tarihi
Credits:
3
Konaklama sektörüne ve yapısına giriş; otellerdeki farklı yönetim alanlarının ve operasyonlarının incelenmesi. Satış; rezervasyon; ön büro; kat hizmetleri; muhasebe; yiyecek ve içecek; misafir hizmetleri; getiri yönetimi sistemlerine giriş; ana başarım göstergelerinin tanıtımı ve otellerde başarım ölçümü.
TRM 224.01. Kişilerarası İletişim
Credits:
3
Bireylerarası iletişimin genel kavramları üzerinde durulması ve iletişim becerilerinin anlama olanağının sağlanması amaçlı uygulamalar. Ego durumları analizi; müşteri ilşkileri; dinleme becerileri; sözlü iletişim; paralanguage; kinesics (beden dili); proxemics; grup içi iletişimde liderlik ve grup sürecinde iletişim. Grup egzersizleri ile öğrencilerin birbirlerine iletişim becerileri hakkında geri bildirimde bulunmalarının sağlanması.
Prerequisite:
TRM 141
TRM 224.02. Kişilerarası İletişim
Credits:
3
Bireylerarası iletişimin genel kavramları üzerinde durulması ve iletişim becerilerinin anlama olanağının sağlanması amaçlı uygulamalar. Ego durumları analizi; müşteri ilşkileri; dinleme becerileri; sözlü iletişim; paralanguage; kinesics (beden dili); proxemics; grup içi iletişimde liderlik ve grup sürecinde iletişim. Grup egzersizleri ile öğrencilerin birbirlerine iletişim becerileri hakkında geri bildirimde bulunmalarının sağlanması.
Prerequisite:
TRM 141
TRM 232 Turizm Endüstrisi için Yönetim Muhasebesi
Credits:
3
Olasılığın temel kavramları. Bilimsel araştırmada istatistiğin rolü. Verilerin organize edilmesi ve betimlenmesi. İstatistiksel analiz tekniklerinin ve temel ilkelerin ardında yatan mantık. Parçalı ve sürekli dağılımlar. Büyük örneklemlerden çıkarsama. Örnekleme dağılımları.
TRM 242 Turizm Hukuku
Credits:
3
Pazarlamanın temel prensiplerinin hizmet ağırlıklı olarak işlenmesi. Pazarlama kurumlarının örgütsel yapıları, pazarlama yönetimini kapsayan konular, tüketici pazarları ve örgütsel pazarlama özellikleri, işletmelerin içinde bulundukları çevre, ve değişen şartlar karşısında uygulamaları gereken stratejiler. Konulara uygulamalı bir yaklaşım getirmek ve işlenen billgileri kullanarak çeşitli pazarlama problemlerine çözüm üretme becerileri geliştirmek için vaka analizleri.
TRM 258 Uygulamalı İstatistik II
Credits:
3
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin fonksiyonlar; insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş dizaynı, aday toplama, işe alma, eğitim, başarı değerlendirme, ücret yönetimi, iş değerlendirme, disiplin
Prerequisite:
TRM 134, TRM 141.
TRM 282 Seyahat Endüstrisi
Credits:
3
Finansal analizler, finansal marketler ve finansal kurumlar, paranın zaman değeri, değerleme, yatırım kararları, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı.
Prerequisite:
TRM 231
TRM 336 Örgütsel Davranış
Credits:
3
Kantitatif ve kalitatif araştırma metodlarının ticari konulardaki uygulamaları; örnek alma teknikleri, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, talep araştırmaları, kodlama; tablo oluşturma ve veri analiz metodları. SPSS uygulamalarını da içeren bir araştırma projesi uygulaması.
Prerequisite:
TRM 258
TRM 339 Küresel Kurumlar
Credits:
3
Özel etkinlikler turizmi, turizm ekonomisine etkisi, trend ve tüketici araştırmaları ; turistik varış noktalarının planlanması; özel etkinliklerin planlanması ve pazarlanması; kongre planlanması; kongre bürolarının fonksiyonları ve varış noktasının gelişimindeki önemi. Özel etkinliklerden örnek olaylar.
TRM 364 Hizmet Pazarlaması
Credits:
3
Mesleki ahlak normlarının tanıtımı ve sosyal sorumluluk konuları; eşit istihdam olanağı, ayrımcılığın önlenmesi, hizmet kalitesi konuları, istihdam edilenlerin eşit muamele görmesi, işveren ve işgören arasında gizlilik, kamu ilişkilerinde dürüstlük, hizmet sonrası işlemler, toplumun taleplerine ve davranışlarına duyarlılık.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
TRM 373 Yemek Sosyolojisi
Credits:
3
Turizm kaynaklarının tanımlanması ve değerlendirilmesi, turizm varış noktalarının planlanması ve yönetimi. Varış noktası yaşam döngüsü analizleri, varış noktalarının geliştirilmesine yaklaşımlar, turizm trendleri ve örneklerin yorumlanması.
TRM 408 Hizmet Endüstrilerinde Yöneylem Araştırması
Credits:
3
Kantitatif karar verme yöntemleri ile ilgili yöneylem araştırması ve modelleme kavramlarına giriş. Doğrusal programlama, dualite, duyarlılık analizi,ulaştırma ve atama problemleri, şebeke modelleri ve servis endüstrilerinden vaka çalışmaları. Kuyruk teorisi, benzetim.
TRM 472 İşletme Stratejisi
Credits:
3
İşletme stratejilerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasına yönelik kavram ve yöntemlerin tanıtımı. Çevresel faktörlerin analizi; stratejik mukayeseli üstünlüklerin tanımlanması ve seçimi; formal planlama sistemlerinin analizi. Konuya ilişkin bazı kavram ve alternatif stratejilerin öğretilmesinde vaka analizi yöntemi kullanılacaktır.
TRM 48 J Sp. Top: Cultural Heritage of Turkey
Credits:
3
TRM 48L Sp. Top: Integrated Marketing Communications
Credits:
3
TRM 48M Sp. Top: Analytical Thinking
Credits:
3
Prerequisite:
öğretim elemanının onayı
TRM48P Sp.Top: Urbanization and Tourism
Credits:
3
TRM492 Turizmde Özel Araştırmalar
Credits:
3
İlgi alanındaki bir konuda dönem pojesi hazırlanması. Konular: Turizm politikası, turist varış noktalarının pazarlanması, kültür turizmi, seyahat işletmeciliği, turizm acentası, tüketici tercihleri ve davranışları, turizm de kültürlerarası sözel olmayan iletişim ve benzeri konular.