Dönem Dersleri

TRM 511 Turizm, Toplum ve Kültür
Credits:
3
Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik; turizm gelişiminin çevre halkının sosyal ve kültürel yaşamına etkileri. Turizmin olumsuz sosyo-kültürel etkilerini en aza indirmenin yöntemleri; çevre halkına özgü sosyo-kültürel yaşama saygı gösteren turizm uygulamaları. Aşağıdan-yukarı ve çevre halkı odaklı işleyen turizm stratejilerinin özellikleri; bir bölgenin turizm varış noktası olarak gelişiminin tasarımında çevre halkın sürecin bir parçası haline getirilmesi, katılımı ve desteğinin sağlanmasının yöntemleri. Çevre halkıyla birlikte çalışılacak ortak-planlama, ortak-izleme ve ortak-denetleme süreçlerinin yönetimi.
TRM 521 Sürdürülebilir Turizm için Varış Noktası Geliştirme
Credits:
3
Varış noktasının turizm ürünü olarak özellikleri; varış noktası öz kaynakları ve çekim unsurları. Sürdürülebilir varış noktası; varış noktası geliştirilmesi bağlamında turist davranışı; varış noktasının imajı, markalaştırılması ve konumlandırılması; varış noktası yönetim organizasyonlarının görev ve sorumlulukları; varış noktası bilişim sistemleri; turizm varış noktası ağları. Paydaşlar, stratejik ortaklıklar ve kamu-özel sektör işbirlikleri; örnek vaka olarak dünyadan çeşitli varış noktaları.
TRM 525 Sürdürülebilir İş Geliştirme
Credits:
3
Sürdürülebilir iş geliştirme ilkeleri ve özellikleri ve kurumsal performansa etkileri. Sürdürülebilir işletme stratejilerinin oluşturulması, ekonomik kâr hedeflerinin ve daha geniş çapta ekonomik, sosyal ve çevresel değerlerin birlikte düşünülerek dengelenmesi. Hissedar ve paydaş odaklı firma modelleri; “üçlü bilanço” (insanlar, gezegen, kar) yaklaşımı. Küresel Raporlama Girişimi Prensipleri kullanılarak sürdürülebilirlik raporlaması.
TRM 532 Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Uygulamaları
Credits:
3
Çevresel değişimlerin örgütler üzerine etkileri; insan kaynakları yönetim sistemlerinin değişimin yönetimi ve devamlılığının sağlanmasındaki rolü. Örgütsel sistemleri sürdürülebilir performans sağlayabilmek için geliştirmenin yöntemleri; örgüt içindeki ve dışındaki diğer sistemlerle etkileşim sırasında öğrenme, uyarlama ve yenilikler yoluyla örgütsel yeteneklerin geliştirilmesi. Oteller, havayolu şirketleri, özel etkinlik firmaları gibi turizm endüstrisinde faaliyet gösteren örgütlere ilişkin model, araç ve tekniklerin tanıtımı.
TRM 690 Yüksek Lisans Tezi
Credits:
0