Program

Birinci Dönem
Cr.
TRM 511 Turizm, Toplum ve Kültür
Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik; turizm gelişiminin çevre halkının sosyal ve kültürel yaşamına etkileri. Turizmin olumsuz sosyo-kültürel etkilerini en aza indirmenin yöntemleri; çevre halkına özgü sosyo-kültürel yaşama saygı gösteren turizm uygulamaları. Aşağıdan-yukarı ve çevre halkı odaklı işleyen turizm stratejilerinin özellikleri; bir bölgenin turizm varış noktası olarak gelişiminin tasarımında çevre halkın sürecin bir parçası haline getirilmesi, katılımı ve desteğinin sağlanmasının yöntemleri. Çevre halkıyla birlikte çalışılacak ortak-planlama, ortak-izleme ve ortak-denetleme süreçlerinin yönetimi.
3
TRM 521 Sürdürülebilir Turizm için Varış Noktası Geliştirme
Varış noktasının turizm ürünü olarak özellikleri; varış noktası öz kaynakları ve çekim unsurları. Sürdürülebilir varış noktası; varış noktası geliştirilmesi bağlamında turist davranışı; varış noktasının imajı, markalaştırılması ve konumlandırılması; varış noktası yönetim organizasyonlarının görev ve sorumlulukları; varış noktası bilişim sistemleri; turizm varış noktası ağları. Paydaşlar, stratejik ortaklıklar ve kamu-özel sektör işbirlikleri; örnek vaka olarak dünyadan çeşitli varış noktaları.
3
TRM 525 Sürdürülebilir İş Geliştirme
Sürdürülebilir iş geliştirme ilkeleri ve özellikleri ve kurumsal performansa etkileri. Sürdürülebilir işletme stratejilerinin oluşturulması, ekonomik kâr hedeflerinin ve daha geniş çapta ekonomik, sosyal ve çevresel değerlerin birlikte düşünülerek dengelenmesi. Hissedar ve paydaş odaklı firma modelleri; “üçlü bilanço” (insanlar, gezegen, kar) yaklaşımı. Küresel Raporlama Girişimi Prensipleri kullanılarak sürdürülebilirlik raporlaması.
3
TRM 5XX Elective 3
12
İkinci Dönem
Cr.
TRM 522 Çevre, Sürdürülebilirlik ve Turizm
Yaşam-destek sistemleri ve küresel çevre konusuna ilişkin problemler; çevrenin değişiminde insan faktörünün rolü; turizm ve çevre etkileşimleri; doğal çevre, yerel ekonomi, yerel halk ve turizm arasındaki ilişkilerin analizi. Çevresel planlama ve sürdürülebilir turizm yönetiminde yaklaşımlar.
3
TRM 554 Turizm Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
Turizm yönetimi araştırmalarında kullanılan sosyal bilimler araştırma yöntemleri ve süreçleri. Turizmde araştırma tasarımı, örnekleme, veri toplama, analiz ve yorumlama yöntemleri. Farklı araştırma metotlarının turizm yönetimi araştırmalarında kullanımı.
3
TRM 579 Lisansüstü Seminer
Öğrencilerin sürdürülebilir turizm yönetimi ile ilgili konulardaki bakış açılarının ve farkındalılıklarının seminerler ile geliştirilmesi.
0
TRM 5XX Elective 3
TRM 5XX Elective 3
12
Üçüncü Dönem
Cr.
TRM 690 Yüksek Lisans Tezi 0
0