Ders Açıklamaları

TRM 511 Turizm, Toplum ve Kültür
Credits:
3
Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik; turizm gelişiminin çevre halkının sosyal ve kültürel yaşamına etkileri. Turizmin olumsuz sosyo-kültürel etkilerini en aza indirmenin yöntemleri; çevre halkına özgü sosyo-kültürel yaşama saygı gösteren turizm uygulamaları. Aşağıdan-yukarı ve çevre halkı odaklı işleyen turizm stratejilerinin özellikleri; bir bölgenin turizm varış noktası olarak gelişiminin tasarımında çevre halkın sürecin bir parçası haline getirilmesi, katılımı ve desteğinin sağlanmasının yöntemleri. Çevre halkıyla birlikte çalışılacak ortak-planlama, ortak-izleme ve ortak-denetleme süreçlerinin yönetimi.
TRM 513 Turizm ve Antropoloji
Credits:
3
Erken dönem ve güncel antropoloji kuramlarının turizmin süreçlerini anlamaya yönelik katkıları. Toplumsal cinsiyet, etnik köken, kimlik, geçmişin mirası, otantiklik ve el sanatlarına odaklanan erken dönem çevresel etki çalışmaları; bireyleri, yerleri ve cisimleri turistik amaçlar için yapılandırma üzerine odaklanan güncel çalışmalar.
TRM 516 Turizm Yönetiminde Etik Konular
Credits:
3
Turizm endüstrisinde yöneticilerin iş yaşamında karşılaştığı ahlaki konular ve ikilemler. BM Evrensel Etik İlkelerinin turizme etkileri. İş ortamındaki etik normlar, değerler ve ilkeler; iş ortamındaki güncel etik problemlerin çözümü için resmi/gayrı resmi girişimlerin, süreçlerin ve yapıların geliştirilmesi. sürdürülebilirliğin iş ahlakının bir gereği olarak ele alınması ve çevre etiği.
TRM 521 Sürdürülebilir Turizm için Varış Noktası Geliştirme
Credits:
3
Varış noktasının turizm ürünü olarak özellikleri; varış noktası öz kaynakları ve çekim unsurları. Sürdürülebilir varış noktası; varış noktası geliştirilmesi bağlamında turist davranışı; varış noktasının imajı, markalaştırılması ve konumlandırılması; varış noktası yönetim organizasyonlarının görev ve sorumlulukları; varış noktası bilişim sistemleri; turizm varış noktası ağları. Paydaşlar, stratejik ortaklıklar ve kamu-özel sektör işbirlikleri; örnek vaka olarak dünyadan çeşitli varış noktaları.
TRM 522 Çevre, Sürdürülebilirlik ve Turizm
Credits:
3
Yaşam-destek sistemleri ve küresel çevre konusuna ilişkin problemler; çevrenin değişiminde insan faktörünün rolü; turizm ve çevre etkileşimleri; doğal çevre, yerel ekonomi, yerel halk ve turizm arasındaki ilişkilerin analizi. Çevresel planlama ve sürdürülebilir turizm yönetiminde yaklaşımlar.
TRM 523 Sürdürülebilir Turizm Politika ve Planlaması
Credits:
3
Turizmin GSYİH’ye katkısı, çarpan etkisi, turizmin yarattığı istihdam ve gelirin özellikleri. Sürdürülebilir turizm planlaması yaklaşımları ve modelleri; turizm politikası oluşturma süreçleri; paydaşların işbirliği ve sürece dahil edilmesi; sürdürülebilir turizm gelişimde vergilendirme, devlet desteği ve düzenlemeler gibi konularda kamu sektörünün politika belirleme ve planlamadaki rolü. Yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki turizm plan ve politikalarının değerlendirilmesi; seçilmiş ülke ve bölgelerde yürütülen turizm planlama ve politika yaklaşımlarının karşılaştırılmalı incelenmesi.
TRM 525 Sürdürülebilir İş Geliştirme
Credits:
3
Sürdürülebilir iş geliştirme ilkeleri ve özellikleri ve kurumsal performansa etkileri. Sürdürülebilir işletme stratejilerinin oluşturulması, ekonomik kâr hedeflerinin ve daha geniş çapta ekonomik, sosyal ve çevresel değerlerin birlikte düşünülerek dengelenmesi. Hissedar ve paydaş odaklı firma modelleri; “üçlü bilanço” (insanlar, gezegen, kar) yaklaşımı. Küresel Raporlama Girişimi Prensipleri kullanılarak sürdürülebilirlik raporlaması.
TRM 526 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yönetişim
Credits:
3
Firma kuramı, kurumsal yönetişimin kuramsal temelleri ve uygulamadaki problemler. Yönetim kurulunun ve işletme yönetiminin rolü ve görevleri; muhasebe, beyanlar ve denetimlerin önemi; ortak/paydaş hak ve sorumlulukları. Uluslararası kurumsal yönetim kodları ve Türkiye’deki kurumsal yönetişim ilkeleri.
TRM 531 Turizm Projelerinin Yönetimi
Credits:
3
Özel ve kamusal turizm projelerinde paydaş analizi; uluslararası örgütleri de içeren özel ve kamusal ortaklıklar. Proje planı girdilerini toplama yöntemleri; proje planlamada kullanılan araç ve teknikler; proje çıktılarının mevcut paydaşlara sunulması. Proje kapsamının geliştirilmesi, iş konularının alt başlıklara ayrılması, artarak karmaşıklaşan iş ortamının proje başarısına etkisinin değerlendirilmesi. Proje yöneticisinin belirsizliklerle başa çıkma yeteneğini etkileyen unsurlar; turizm endüstrisinde önde gelen projelerin incelenmesi.
TRM 532 Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Uygulamaları
Credits:
3
Çevresel değişimlerin örgütler üzerine etkileri; insan kaynakları yönetim sistemlerinin değişimin yönetimi ve devamlılığının sağlanmasındaki rolü. Örgütsel sistemleri sürdürülebilir performans sağlayabilmek için geliştirmenin yöntemleri; örgüt içindeki ve dışındaki diğer sistemlerle etkileşim sırasında öğrenme, uyarlama ve yenilikler yoluyla örgütsel yeteneklerin geliştirilmesi. Oteller, havayolu şirketleri, özel etkinlik firmaları gibi turizm endüstrisinde faaliyet gösteren örgütlere ilişkin model, araç ve tekniklerin tanıtımı.
TRM 533 Turizm Örgütlerinin Yönetimi
Credits:
3
Turizm örgütlerinde yönetimin anlamı ve rolü; farklı turizm yönetimi yaklaşımlarının karşılaştırmalı analizi. İş örgütlerinde değerler, tutumlar, beklentiler, iletişim, güç ve politikanın etkileri; olumlu bir işyeri ortamının sağlanması ve bağlılığı yüksek çalışma ekiplerinin oluşturulması için örgütsel liderlik. Sürdürülebilirliği ve etik değerlere bağlı örgütsel uygulamaları güçlendirecek yönetim; turizm örgütlerinde yönetim trendlerinin eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi.
TRM 534 Turizm Yönetiminde Danışmanlık
Credits:
3
Danışmanlık mesleğinin temelleri. Turizm işletmeleri için gereken danışmanlık hizmetlerindeki eksiklikler. Danışmanlık sürecinde yönetim ve danışmanın rolü; temel danışmanlık becerilerinin (stratejik düşünme, liderlik, etkin planlama ve iletişim) belirlenmesi ve uygulaması; çeşitli örgütlerin farklı danışmanlık ihtiyaçları; danışmanlık yöntem bilgisinin turizm endüstrisinde kullanılabileceği özel alanlar.
TRM 541 Kültürel Miras Turizmi
Credits:
3
Kültürel miras turizminin kapsamı, kültürel mirasın korunması ve yönetimi. Kültür ve miras kaynaklarının geliştirilmesi ve korunmasının önemi. Turizm çekim alanı haline gelebilecek kültür ve miras varlıkları yelpazesi ve nitelikli kültürel miras turizminin toplum kalkınması ile ilişkilendirilmesinin yolları; tarihi koruma çalışmaları ve iş dünyası arasında köprü görevi gören kültürel miras turizm uzmanlarının pazarlama başta olmak üzere sahip olması gereken beceriler ve roller.
TRM 542 Kırsal Turizmin Geliştirilmesi
Credits:
3
Kırsal turizmin temel ilkeleri, kapsamı ve kültürel önemi. Kırsal bölgelerin turizm öz kaynakları; kırsal turizmin geliştirilmesinde fayda ve maliyetler. Kırsal turizmin geliştirilmesi için planlama, pazarlama ve yönetim faaliyetleri. Kültürel ve çevresel olarak duyarlı bölgelerde kırsal turizmin geliştirilmesini ve turistik alanların yönetim faaliyetlerinin başarılı olmasını sağlayacak unsurlar.
TRM 543 Alternatif Turizm Biçimleri
Credits:
3
Turizm sektörünün yapısı, özellikleri ve kapsadığı alanlar. Eko-turizm, tarım turizmi, gönüllü turizmi, yabani hayat turizmi, şarap turizmi, pop-kültür turizmi, yoksulluk turizmi, varoş turizmi, edebiyat turizmi, yavaş turizm, diaspora turizmi, inanç turizm gibi yeni turizm deneyimi biçimleri. Yeni turizm alanlarının sürdürebilir turizm planlaması ve yönetimiyle bütünleştirilmesi.
TRM 554 Turizm Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
Credits:
3
Turizm yönetimi araştırmalarında kullanılan sosyal bilimler araştırma yöntemleri ve süreçleri. Turizmde araştırma tasarımı, örnekleme, veri toplama, analiz ve yorumlama yöntemleri. Farklı araştırma metotlarının turizm yönetimi araştırmalarında kullanımı.
TRM 556 Nitel Araştırma Yöntemleri
Credits:
3
Nitel araştırma yöntemlerine ve nitel araştırma için kullanılabilecek veri kaynaklarına genel bakış; nitel araştırmaların tasarım ve uygulaması; nitel verinin tümevarımcı analizinde kullanılan yöntemlerden kavramsal kodlama, gömülü kuram ve söylem analizi; araştırma etiği, saha çalışmasının politik yönleri, araştırmacı raporlarının geçerliliğinin sınanması ve nitel saha çalışması yazım biçimlerinin tanıtılması.
TRM 579 Lisansüstü Seminer
Credits:
0
Öğrencilerin sürdürülebilir turizm yönetimi ile ilgili konulardaki bakış açılarının ve farkındalılıklarının seminerler ile geliştirilmesi.
TRM 690 Yüksek Lisans Tezi
Credits:
0